Strony
Kategorie
Archiwa
Najnowsze komentarze

Gdy zakończyły się spory teologów, Kościół mógł przystąpić do ogłoszenia tego dogmatu. Po uprzedniej konsultacji z teologami i biskupami całego świata Pius IX ogłosił go w dniu 8 grudnia 1854 roku. W dzień i noc poprzedzające tę uroczystość szalały nad Rzymem gwałtowne burze. Rankiem tego dnia pokazało się jednak słońce. Tłumy pielgrzymów i rzymian wypełniły olbrzymią bazylikę Św. Piotra. Obecnych było 56 kardynałów i 140 arcybiskupów i biskupów. Musimy pamiętać, że nie było wówczas samolotów ani kolei. Nie było więc tak łatwo jak obecnie zgromadzić się tłumom.

Podczas uroczystej Mszy świętej Pius IX z ogromnym wzruszeniem ogłosił, że Niepokalane Poczęcie Maryi jest dogmatem, to jest objawioną prawdą naszej wiary. Oto najważniejsze słowa tej deklaracji wydrukowane później w bulli „Ineffabilis Deus”: „Ku chwale świętej i nierozdzielnej Trójcy… Oświadczamy, ogłaszamy i definiujemy, że według nauki objawionej… Najświętsza Maryja Panna w pierwszej chwili swego poczęcia, dzięki szczególnej łasce i przywilejowi Boga wszechmogącego, ze względu na przyszłe zasługi Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego, została ustrzeżona od wszelkiej zmazy pierworodnej”.

Gdy papież skończył czytanie definicji, w bazylice zerwała się burza oklasków. Z Zamku Anioła wtórowały im wystrzały armatnie. Ze wszystkich kościołów Rzymu rozlegały się dźwięki dzwonów. Ludność zaś Wiecznego Miasta przystroiła kwiatami i dywanami okna i balkony swoich domów. Tak Kościół i Rzym czciły wielki przywilej pełni łaski i wolności od grzechu pokornej Dziewicy z Nazaretu.

Comments are closed.